ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แบบติดตามแสงอาทิตย์ และไม่ติดตามแสงอาทิตย์ เมื่อติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยไส้ตะเกียงฝ้าย และแผ่น Peltier

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสกร ขลิบบุรินทร์, เทอดภูมิ สุวรรณไขศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการทำงานของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าโมดูลแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อตัวโมดูลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทางคณะผู้วิจัยพบว่าไส้ตะเกียงฝ้าย และ แผ่นPeltier สามารถลดอุณหภูมิของตัวโมดูลเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโมดูลแสงอาทิตย์และไม่ทำให้เสียพื้นที่ไปกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดความร้อน