การศึกษาและทดสอบแผ่นฟิล์มรับประทานได้ ที่มีส่วนผสมของขิงและขมิ้นชันเพื่อยับยั้ง เชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ในช่องปาก เปรียบเทียบประสิทธิภาพ การยับยั้งการเจริญของเชื้อราระหว่างขิง ขมิ้นชัน และยาปฎิชีวนะ หมู่ Ether

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิชา รักษ์ระพี, อรุณณี ธรรมชุตินันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคติดเชื้อราภายในช่องปาก (oral candidiasis) มีสาเหตุจากเชื้อราในกลุ่ม Candida species โดย เชื้อรา Candida albicans เป็นเชื้อสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดอาการที่พบ เช่น เจ็บปวดหรือแสบร้อนบริเวณรอย อาการของโรคมีเยื่อหนาสีขาวคลุมบนเยื่อบุช่องปาก ซึ่งสามารถขูดออกได้และเหลือเป็นรอยแดง อาจมี เลือดออก กลุ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับยา แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อราแคนดิดาในช่อง ปากของสมาคมโรคติดเชื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําว่า ในกรณีที่มีอาการในระดับไม่รุนแรง แนะนําให้ ใช้ยาเฉพาะที่ ในรูปแบบยาอม และรูปแบบแผ่นยึดติดเยื่อบุช่องปากเป็นลําดับแรก ทางคณะผู้จัดทําจึงมี แนวคิดที่จะการศึกษาและทดสอบแผ่นฟิล์มรับประทานได้ ที่มีส่วนผสมของขิงและขมิ้นชัน โดยเริ่มจากการหา อัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาตรสารสกัดขิงและขมิ้นชันที่นํามาขึ้นรูป แล้วนําไปทดสอบการขึ้นรูป พบว่า แผ่นฟิล์มรับประทานไดส้ามารถขึ้นรูปไดใ้นอัตราส่วนน้ําต่อขิงหรือขมิ้นชัน140มิลลิลิตรต่อ60กรัมจากนั้น นําแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปไปทดสอบคุณสมบัติ 4 คุณสมบัติ ได้แก่ การต้านทานแรงตึงขาดและการยึดตัว การซึม ผ่านของไอน้ํา การละลายน้ําได้ของฟิล์ม และการยับยั้งเชื้อ ในการต้านทานแรงตึงขาดและการยึดตัวพบว่า แผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชัน มีค่าการต้านแรงตึงขาดมากที่สุด ในการทดสอบการซึมผ่าน ของไอน้ําและการละลายน้ําได้ของฟิล์ม พบว่าแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชันละลายได้ดีกว่า แผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขิง ผู้จัดทําจึงได้นําแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชัน ซึ่ง เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มยับยั้งเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก จากขมิ้นชัน และยาปฏิชีวนะในหมู่ Ether แสดงให้เห็นว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นสามารถนํามาใช้ทดแทนได