การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบกระท่อม(Mitragyna speciosa) ที่มีผลต่อระยะเวลาในการสลบของแมลงหวี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลภัส เพชรฤทธิ์, กวิน สรรสารัตน์, ศุภณัฐ ทัศนานุสรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวุฒิ ชนะชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระท่อมเป็นพืชพื้นเมืองที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa จัดอยู่ในวงศ์ Rubiaceae ที่พบในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยทางใต้ เรียก ท่อม ภาคกลางบางทีเรียก อีถ่าง (เต็ม สมิตินันทน์ 2555) คนมาเลย์เรียก เบี๊ยะ (Biak) หรือ เคอ ตุ่ม (ketum) แต่เดิมไม่สามารถนำกระท่อมมาใช้อย่างถูกกฎหมายได้ เนื่องจากกระท่อมถูกจัดเป็นสาร เสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ซึ่งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา สาระสําคัญตามพระราชบัญญัตินี้ นั่นคือ “อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา”โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลของสารสกัด จากใบกระท่อมที่มีความเข้มข้นต่างกันต่อการสลบของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) สัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) เพศผู้และเพศเมีย โดยจะแบ่งกลุ่มแมลงหวี่ที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ในแต่ละชุดการทดลองประกอบ ไปด้วยสารสกัดจากใบกระท่อม 3 ความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ control (ไม่ได้รับสารสกัด จากใบกระท่อม), 0.4 mg/ml, และ 0.8 mg/ml ผสมลงในอาหารที่เตรียมไว้ โดยในแต่ละความ เข้มข้นจะทำการปล่อยแมลงหวี่ลงไปในขวดโหล สังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา 14 วัน โดยจะบันทึก ผล ณ เวลา 17.00 น. ของทุกวัน โดยขวดทดลองทั้งหมดอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 25 องศา เซลเซียส