การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณธนบัตรหมุนเวียนในประเทศไทยกับปริมาณการเติบโตของการทำธุรกรรมผ่าน Mobile banking ในช่วงปี พ.ศ.2561-2565

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ เอี่ยมสำอางค์, แทนรัก รัตนโชเต, ปภาวริญณ์ ทะลิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศลิดดา จุติเวช, ธวัชชัย สุวรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณธนบัตรหมุนเวียนในประเทศไทยกับปริมาณการเติบโตของการทำธุรกรรมผ่าน Mobile banking ในช่วงปี พ.ศ.2561-2565 โดยสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปริมาณธนบัตรหมุนเวียนในประเทศไทยกับปริมาณการเติบโตของการทำธุรกรรมผ่าน Mobile banking และสืบค้นปัจจัยอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้อง