การวิเคราะห์หาแนวโน้มเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในช่วงการระบาดโควิด-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักย์ปภพ โชติพิริยากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรา ขวัญโภคา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเด็กสากล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Using data analysis to predict and solve panic demand during the pandemic state of market.