การนำ Data Analysis มาใช้หาปริมาณความต้องการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในภาวะวิกฤต (โควิด-19)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักย์ปภพ โชติพิริยากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรา ขวัญโภคา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเด็กสากล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Abstract. The SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic exposes a supply demand flaw in the economical system. The sudden increase in demand for supplies leads to shortages in goods. The medical field experiences the most negative effect out of the shortages. This is due to the field requiring supplies which are used in he process of saving lives. A new system is required in order to maintain the equilibrium of goods. Machine Learning offers techniques which can predict and prepare behaviors of the panic demand. This allows supply chains to create the most efficient production strategy during the pandemic crisis. The paper reviews potential and guidance of the forecasting and demand strategical model.