วีลแชร์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิศร ช่วยสร้าง, วีรวัฒน์ บุญโสภาศ, อนาวิน ผกากรอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรมน รักษทิพย์, วัศพล สมใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาของแนวคิด/โจทย์ปัญหา

ข้อมูล ณ เวลาสำรวจของตำบลทอนหงส์มีประชากร 9,219 คนเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการรวม 1640 คน จึงเห็นได้ว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ 17.8 เรียกได้ว่าตอนนี้ตำบลทอนหงส์ได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วคาดการณ์ว่าในปี 2564 ตำบลทอนหงส์จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ดังนั้นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและยังเป็นความต้องการของผู้สูงอายุคือ วีลแชร์ ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกสบายแต่วีลแชร์ในปัจจุบันต้องใช้กำลังแขนมากทำให้ผู้สูงอายุที่มีแรงน้อยไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ จึงต้องมีคนมาคอยดูแลในการพาไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆและวีลแชร์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดก็มีราคาสูงส่งผลต่อปัจจัยในการซื้อวีลแชร์มาใช้ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงคิดประดิษฐ์วีลแชร์ที่สามารถสั่งการอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเป็นภาระกับคนในครอบครัวและยังทำให้ผู้ที่คอยดูแลพวกเขา เหล่านี้ได้มีเวลาออกไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรวมไปถึง การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้

  • กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ผลงาน

    ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

  • แนวคิดการนํานวัตกรรมมาใช้แก้โจทย์ปัญหา

    วีลแชร์มีการเคลื่อนที่ได้จากการเขียนโปรแกรมผ่านมายังเซ็นเซอร์และเมื่อเคลื่อนที่วีลแชร์นี้จะเคลื่อนที่ตามเส้นสีดำที่ตัวเซ็นเซอร์นี้ทำงาน หรือ เคลื่อนที่ตามการบังคับของรีโมทในพื้นที่ไม่มีเส้นสีดำ นวัตกรรมนี้ถือเป็นการนำแนวคิด Internet of Things, Healthcare , Circular Economy มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางภายในบ้านของผู้สูงอายุและผู้พิการ

  • หลักการทํางาน

    วีลแชร์อัจฉริยะเคลื่อนที่ได้2แบบคือเคลื่อนที่ตามเส้นสีดำโดยเราใช้หลักการเดียวกับหุ่นยนต์เดินตามเส้น คือเมื่อผู้สูงอายุหรือผู้พิการนั่งบนวีลแชร์แล้ววีลแชร์เคลื่อนที่ไปตามเส้นเมื่อผู้สูงอายุถึงบริเวณที่ต้องการสามารถส่งให้วีลแชร์หยุดได้แล้ววนกลับไปที่เดิมที่ผู้สูงอายุมาได้ ส่วนแบบที่2 เคลื่อนที่แบบใช้รีโมทบังคับ คือเมื่อผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปนอกเส้นทางเส้นสีดำสามารถใช้รีโมทในการบังคับได้

  • แผนการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนการทํางานวิธีการแก้ปัญหา

1.นำวีลแชร์ทั่วไปมาติดตั้งอุปกรณ์และเซ็นเซอร์

2.นำวีลแชร์ที่ติดต้องอุปกรณ์แล้วมาเขียนโปรแกรม

3.นำมาทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง