อุปกรณ์พยุงเดินผู้ป่วยและคนชรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ วรรณโชติ, อมเรศ บุญจันทร์, ถาวรีย์ มังหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรมน รักษทิพย์, วัศพล สมใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยและคนชราจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินหรือขยับตัวได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องมาจากมีปัญหาภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ผู้ป่วยและคนชรามักไม่ทราบว่าตนเองเป็นเพราะแทบไม่มีอาการเลย กว่าจะทราบก็เมื่อหกล้มกระดูกหักแล้ว ภาวะกระดูกพรุนคือการที่เนื้อกระดูกบางลงทำให้เบาะหักหรือยุบง่าย ส่วนใหญ่พบได้ในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนและผู้ชายอายุมากกว่า 70ปี มีปัญหาการทรงตัวและการหกล้ม ปัญหาการทรงตัวหรือการหกล้มในผู้ป่วยและคนชราอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยเมื่อลุกขึ้นยืนจากท่านั่งหรือนอนหัวใจเต้นผิดจังหวะและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวการดูแลผู้ป่วยและคนชราจำเป็นต้องได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและคนชราจึงควรมีอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและคนชราในการพยุวเดินให้สามารถเดินได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องเป็นภาระกับคนอื่นและยังทำให้ผู้ป่วยและคนชราสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย