ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้าเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังสำหรับดินปลูกพืชไร่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ชามาตย์, ฌัชฌา สุริยเรืองศิริ, อานาปานัส จินรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากปุ๋ยปลดปล่อยธาตุอาหารที่เร็วเกินไปส่งผลให้เกิดการชะล้างจากดิน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีจึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการละลายและการดูดซึมของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้าและศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้าที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง โดยมีกระบวนการคือ การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ศึกษาองค์ประกอบและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้า และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้ากับปุ๋ยเคมีทางการค้า ศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งได้ผลการศึกษาคืออัตราส่วนปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดคือ 2:1 เนื่องจากน้ำหนักเฉลี่ยรากและน้ำหนักเฉลี่ยใบของต้นมันสำปะหลังที่ใส่ปุ๋ยอัตราส่วน 2:1 มีน้ำหนักมากที่สุด ศึกษาองค์ประกอบและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้า ได้ผลการศึกษาคือปุ๋ยสูตร มูลหมู:มูลวัว:ลีโอนาไดต์:เบนโทไนท์ ในอัตราส่วน 2:1:1:3 เนื่องจาก

เวลาเฉลี่ยในการละลายของปุ๋ยอัตราส่วน 2:1:1:3 ใช้เวลา 6.58 นาที ซึ่งเป็นเวลาเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด

และปริมาณการดูดซึมน้ำของปุ๋ยอัตราส่วน 2:1:1:3 ดูดซึมได้ 0.18 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นปริมาณการดูดซึมน้ำที่น้อยที่สุด และศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้ากับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาด พบว่า

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้ามีประสิทธิภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีทางการค้าเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เวลาในการละลาย 6.58 นาที ซึ่งใช้เวลามากกว่าเวลาในการละลายของปุ๋ยเคมีตามท้องตลาด และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการดูดซึมน้ำ พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีปริมาณการดูดซึมน้ำ 0.18 มิลลิลิตรซึ่งมีปริมาณมากกว่าปริมาณการดูดซึมน้ำของปุ๋ยเคมีตามท้องตลาด จากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้วิจัยจึงนำปุ๋ยสูตร มูลหมู:มูลวัว:ลีโอนาไดต์:เบนโทไนท์ ในอัตราส่วน 2:1:1:3 มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้า

คำสำคัญ: มันสำปะหลัง ปุ๋ยชีวภาพละลายช้า มูลหมู มูลวัว แร่ลีโอนาร์ไดต์ เบนโทไนท์