พลังงานที่ซ่อนไว้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้าณัฏฌานนท์ มณีโชติ, ชนุวัฒน์ ปิ่นเทศ, ศิรวิทย์ เดชอัคราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาว่าการเกิดไฟฟ้าสามารถเกิดได้จากพลังงานความร้อนซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถทำให้ผลิดกระแสไฟฟ้าได้ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาจากผลของSee Beck Effect พบว่าเมื่อมีความต่างระหว่างอุณหภูมิบริเวณนั้นจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ได้ทำการทดลองโดยการทำแผ่นเทอร์โมอิเล็คทริคมาใช้ในการทดลองครั้งนี้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1.ศึกษาผลของการเกิดไฟฟ้าของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคเพื่อหาความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิด กับผลต่างอุณหภูมิทั้งสองด้าน 2.สามารถหาข้อจำกัดของตัวระบายความร้อนได้ เพื่อให้สามารถระบุตัวระบายความร้อนชนิดใดได้เมื่อติดตั้งกับแหล่งกำเนิดความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 3.ไฟฟ้าที่ได้สามรถนำไปใช้งานได้จริง และจากผลการทดลองพบว่าการนำสารนาโนมาเคลือบตัวแผ่นเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งสารนาโนนี้จากส่วนประกอบใน 100 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบดังนี้ 1. Calamine 15 กรัม 2. Zinc oxide 5 กรัม 3. Glycerin 6 กรัมโดย ซึ่งสารนาโนซิงค์ออกไซด์นี้มีประสิทธิภาพในการผลิตความต่างศักย์ถึง 400 % และสารนาโนนี้มีคุณสมบัติโดยที่เมื่อโดนแสงUV จากตัวของเตาอินฟาเรดแล้วจะทำให้ตัวของสารนาโนนี้เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเป็นเอ็นไทป์และอีกทั้งยังมีโครงสร้างของพีไทป์ด้วย สองโครงสร้างนี้รวมกันยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นไปอีก ได้ทำการทดลองเคลือบสารพบว่าสารนาโนนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ได้เคลือบสารตัวนี้ลงไป และได้ทดลองเคลือบสารทั้งด้านร้อนและด้านเย็นของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค พบว่าด้านเย็นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าด้านร้อน ได้ทำการทดลอง20ครั้งและเปรียบเทียบกับแผ่นที่ยังไม่ได้เคลือบสารนาโนซิงค์ออกไซด์จากผลการทดลองที่ไม่ได้เคลือบสารนาโนซิงค์ออกไซด์กับตารางที่เคลือบสารซิงค์จะเห็นได้ว่า กระแสไฟฟ้าที่ได้และความต่างศักย์ที่ได้มีค่ามากขึ้นจากเดิม ซึ่งในตอนแรกที่ทำการทดลองโดยไม่ใช้สารเคลือบทำให้มีกระแสไฟฟ้าน้อยมาก แต่เมื่อเคลือบสารลงไปแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงสรุปได้ว่าสารนาโนซิงค์ออกไซด์ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นถึ97.56.% และได้สมการจากความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของอุณหภูมิและความต่างศักย์ โดยได้สมการดังนี้ V= 0.079634 เดลต้าT+0.258233