เครื่องวัดสนามความโน้มถ่วงของโลกด้วยโปรแกรมอาดูโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นที เจวารี, ธนะศักดิ์ เมฆารัตนกุล, สุกฤษฎิ์ ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดสนามความโน้มถ่วงของโลกที่อยู่ในบทเรียน หาได้ด้วยวิธีต่างๆแต่การหาค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงโดยใช้เพนดูลัมจะได้ผลใกล้เคียงค่าความเป็นจริงๆกว่าวิธีอื่นตามสมการT=2π√(l/g) โดยมีวงจรจับการเคลื่อนไหวของลูกตุ้มและเขียนโปรแกรมอาดูโน่(Arduino)และจับเวลาพร้อมคำนวณค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงเป็นค่าเฉลียของคาบ10รอบซึ่งได้ค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงออกมาเท่ากับ9.85 m/s^2 และยังมีการทำงานของเหล็กไฟฟ้า เพื่อดูดตัวลูกตุ้มและปล่อยลูกตุ้มโดยแปลงไฟจาก220Vacเป็น6Vdcและมีสวิทช์เพื่อปล่อยลูกตุ้มให้แกว่งและจับเวลาโดยใช้วงจรดังกล่าวโดยมีจอแสดงผลลัพธ์ที่แสดงค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงอย่างชัดเจน