การศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยจากวัสดุทางการเกษตรที่มีความคงทนในการทำถ้วยน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช ปุ่มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิฑา เทภูเขียว, ทัศนีย์ สมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านปราสาท

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์