การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้ตัวรีดิวซ์จากสารสกัดจากยางพารา (Hevea brasiliensis)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ, ณภัทร คีรีวรรณมาศ, พรรณวรรธ คำเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกล วารินทราพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุภาคนาโนของเงินถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินสามารถสังเคราะห์ได้โดยการเติมตัวรีดิวซ์ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายไอออนของเงิน (Ag+) เช่น โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) ลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) เป็นต้น ทว่าสารเคมีที่ใช้เป็นตัวรีดิวซ์เหล่านี้มีความเป็นพิษต่อร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทดลองและทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด คือ การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืช (plant extract) เป็นตัวรีดิวซ์ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาคุณสมบัติการเป็นตัวรีดิวซ์ของสารสกัดจากพืช ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนไอออนของเงินในสารละลาย AgNO3 ให้กลายเป็นอนุภาคนาโนของเงิน โดยมุ่งเน้นศึกษาใช้สารสกัดจากส่วนต่างๆของต้นยางพาราเป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลา สภาวะความเป็นกรด-เบส ความเข้มข้นของสารตั้งต้น เป็นต้น โดยเปรียบเทียบร้อยละผลได้และอนุภาคที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำมาตรวจสอบทั้งลักษณะทางกายภาพต่างๆ เช่น ค่าการดูดกลืนแสง ขนาดอนุภาค เป็นต้น และความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบด้วยวิธีการ well diffusion ซึ่งผลของงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ทั้งยังเป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาทางด้านการแพทย์อีกด้วย