วัสดุดูดซับสีย้อมผ้าจากต้นกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรณินท์ อินสอน, สุทธิดา ใจบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสารปนเปื้อนในน้ำเสียเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตผ่านกระบวนการของสายโซ่อาหาร ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสีย ซึ่งในกระบวนการย้อมผ้า มีการใช้สีย้อมซึ่งประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ

การศึกษาวัสดุดูดซับสีย้อมผ้าจากต้นกล้วยน้ำว้าซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และหาง่ายในท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมผ้าประเภทต่างๆจากวัสดุดูดซับจากต้นกล้วย โดยการสกัดเส้นใยจากต้นกล้วย นำต้นกล้วยไปแช่ในน้ำกลั่นสะอาดเวลา12 ชั่วโมง จากนั้นนำส่วนของต้นกล้วยไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปกระตุ้นด้วยสารเคมี NaOH ความเข้มข้น 0.5 M เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วจึงนำไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะนำมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 200-300 µm เพื่อให้ได้อนุภาคที่เล็กลง คณะผู้จัดทำคาดว่าวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูดซับสีย้อมหรือสารเคมีชนิดต่างๆที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นกล้วย และทำให้เกษตรกรที่ปลูกกล้วยมีรายได้เพิ่มอีกด้วย