การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยกับสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกาญจน์พัช รัตนาภิรตานนท์, ชนกพร บุญขจาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยกับสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยที่ใช้เวลาในการหมักแตกต่างกัน ซึ่งได้ออกแบบการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมน้ำหมักทางชีวภาพจากหน่อกล้วยน้ำว้า และขั้นตอนที่สองคือ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ สารละลายธาตุอาหาร AB น้ำหมักทางชีวภาพจากกล้วยน้ำว้า 15 วัน และน้ำหมักทางชีวภาพจากกล้วยน้ำว้า 30 วัน แล้วนำการเจริญเติบโตของพืชมาเปรียบเทียบผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า ความสูงของพืชที่ปลูกในน้ำหมักทางชีวภาพที่หมัก 30 วัน ใกล้เคียงกับความสูงของพืชที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร AB สามารถนำน้ำหมักทางชีวภาพจากหน่อกล้วยที่ใช้เวลาในการหมัก 30 วันแทนสารละลายธาตุอาหารได้