หุ่นยนต์ถังขยะตรวจจับและจัดเก็บหน้ากากอนามัยเคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบรู้จําวัตถุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชาย สังข์อาษา, นิชพณ ถือคำโสภากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุจดาว ผ่องใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในทั่วโลกทำให้ผู้คนต่างต้องป้องกันตัวเองโดยวิธีการต่างๆเช่นล้างมือหรือการสวมหน้ากากอนามัยแต่เนื่องจากหน้ากากอนามัยมีน้ำหนักเบาและปลิวง่ายประกอบกับผู้คนมีความปล่อยปะละเลย ทำให้มีหน้ากากอนามัยตกกระจายอยู่ตามพื้นและ หน้ากากอนามัยเหล่านั้นอาจปนเปื้อนสิ่งสกปรกทำให้ยากต่อการทำความสะอาดจึงต้องใช้สิ่งแทนในการช่วยทำความสะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนต่อตัวผู้เก็บและผู้คนโดยรอบ ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์เก็บหน้ากากอนามัยที่สามารถเคลื่อนที่ไปเก็บหน้ากากอนามัยได้โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม โดยใช้ระบบเรียนรู้และจดจำวัตถุ และใช้ระบบการดูดหน้ากากอนามัยเข้าไปเก็บในตัวถังเก็บที่มีระบบฆ่าเชื้อภายใน เมื่อตัวหุ่นยนย์ทำงานเสร็จแล้วจะทำการปล่อยถุงขยะติดเชื้อที่ซีลแล้วออกมาเพื่อนำไปจัดการต่อไป