การทดลองวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนจากแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม และชั้นกันกระแทกจากของไหลแบบ นอนนิวโตเนียนที่ผลิตจากแป้งข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลฎาภา หล่อวิจิตร, สิริสิน เลิศชาคร, ธมกร ขัมพานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นกันกระสุนที่ใช้ในเสื้อเกราะปัจจุบันมีน้ำหนักมากพร้อมทั้งยังมีราคาแพง จึงได้มีการนำแผ่นฟิล์มเอกซเรย์และแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำแผ่นกันกระสุน แต่อย่างไรก็ตามการใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์จำนวนมากทำให้แผ่นกันกระสุนยังคงมีน้ำหนักมาก จากข้อจำกัดของแผ่นกันกระสุนมาตรฐานและแผ่นกันกระสุนที่ได้นำแผ่นฟิล์มเอกซเรย์และคาร์บอนไฟเบอร์มาประยุกต์ใช้ โครงงานนี้จึงมีการนำของไหลแบบนอนนิวโตเนียน ซึ่งมีคุณสมบัติในการกลับคืนสภาพเดิมได้เมื่อมีวัตถุมากระทบเนื่องจากเป็นสารที่มีสถานะกึ่งแข็งและกึ่งเหลว มาประยุกต์เพื่อผลิตแผ่นกันกระสุนสำหรับใช้ในเสื้อเกราะกันกระสุน โดยของไหลแบบนอนนิวโตเนียนผลิตมาจากแป้งข้าวโพดผสมน้ำ ในอัตราส่วน 2:1 ใช้เป็นชั้นกันกระแทกแทนแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ จากการทดสอบประสิทธิภาพในการกันกระสุน พบว่าแผ่นกันกระสุนที่ได้ผลิตขึ้นมานั้น สามารถกันกระสุนได้เทียบเท่ากับแผ่นกันกระสุนจากแผ่นฟิล์มเอกซเรย์และเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีขายทั่วไป แต่มีน้ำหนักที่เบากว่าและราคาถูกกว่า