อัตราส่วนของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยืดอายุการบานของดอกมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาภรณ์ อ่อนสำอางค์, ชนกานต์ ไชยงาม, ธราธิป สิงหพรหมสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

มะลิ ถือเป็นพันธุ์ไม้มงคลที่มีมาแต่โบราณ ดอกมะลิมีลักษณะเป็นดอกไม้สีขาวนวลขนาดเล็ก ส่งกลิ่นหอมได้นานชวนหลงใหล สามารถส่งไปขายทางไกลได้ และยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี คนไทยส่วนใหญ่นิยมนําดอกมะลิมาใช้เป็นเครื่องบูชา โดยมักจะร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย เพื่อกราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสำคัญต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีอาชีพทำสวนมะลิและค้าขายพวงมาลัยอยู่จำนวนมาก การปลูกมะลิเป็นอาชีพนั้นมีพื้นที่ปลูกหลายแห่งทั้งรายย่อยและรายใหญ่ แต่เนื่องจากการทำอาชีพนี้เงื่อนไขสำคัญของการกำหนดราคาดอกมะลิจะต้องมีความสดและสมบูรณ์ ราคากลางดอกมะลิในปัจจุบัน คือ 350 บาท/กิโลกรัม อ้างอิงราคาจากตลาดสี่มุมเมือง แต่หากดอกมะลิมีความเสียหายจากการขนส่ง เช่น กลีบช้ำมีสีน้ำตาล ก็จะทำให้มีราคาต่ำลง ซึ่งจากการสํารวจสวนมะลิในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ในการปลูกมะลินั้นมักมีปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว คือการเก็บรักษาดอกมะลิ ก่อนนำไปร้อยเป็นพวงมาลัย จะทำการลดอุณหภูมิด้วยการล้างน้ำเย็นจนดอกสดแข็งแล้วนําดอกมะลิมาบรรจุถุงตาข่ายก่อนนำไปแช่น้ำแข็งในถังน้ำแข็งหรือตู้เย็น ซึ่งการเก็บรักษาไว้แบบนี้จะไม่สามารถเก็บดอกมะลิไว้เป็นเวลานานได้ เมื่อได้สืบค้นวิธีการแก้ปัญหาพบว่า มีการใช้ฟอร์มาลินในการรักษาสภาพของดอกมะลิ การแช่ดอกมะลิในสารเคมีที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เมื่อได้สูดดมเป็นเวลานาน หรือจำนวนมากก็จะเกิดอันตรายทั้งแก่เกษตรกร แม่ค้า และผู้บริโภค ผู้จัดทำจึงค้นคว้าหาความรู้วิธีการแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอนุภาคละเอียดสีขาวมีความบริสุทธิสูงไม่เป็นพิษต่อร่างกายมีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย (anti-bacterial) โดยการทำลายและป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นหนึ่งในสารที่สำคัญที่ใช้ในยาต้านแบคทีเรีย และยังสามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B (nano materials technology, 2008) ตัวอย่างการใช้ นาโนซิงค์ออกไซด์ ได้แก่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง, เซลล์แสงอาทิตย์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ตรวจจับ(sensors) เนื่องจากมีสมบัติด้านการดูดซับแสงดี (Yadollahi, 2015)

จากการศึกษาสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์ทางคณะผู้จัดทําจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาแก้ปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกดอกมะลิ

1.2 วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายกรดซิตริกที่ส่งผลต่อการแตกตัวของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เคลือบดอกมะลิเพื่อการยืดอายุ