การพัฒนาวัสดุดูดซึมของเสียแมวจากกากมันสำปะหลัง ร่วมกับชุมเห็ดไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญุตม์ บูรกิจภาชัย, ณฐฏ ผดุงนึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทรายแมวจากมันสำปะหลังร่วมกับถ่านกัมมันต์และชุมเห็ดไทย โดยกากมันสำปะหลังเป็นของเหลือใช้จากการนำมันสำปะหลังไปแปรรูป ซึ่งมีความสามารถในการดูดซึมที่ดีและถ่านกัมมันต์มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นของเสียจากแมว เพราะทรายแมวนั้นใช้สำหรับเป็นที่ขับถ่ายของแมว โดยต้องดูดซึมได้ดีและไม่มีกลิ่นของของเสีย โดยเพิ่มชุมเห็ดไทยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดเชื้อราแมวได้