การพัฒนาวิธีการกำจัดพยาธิในเนื้อปลาทับทิมดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริวโรตม์ บุญญา, ชิติพัฒน์ ภู่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกำจัดพยาธิใบไม้ในเนื้อปลาทับทิมดิบ ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญที่จะนำไปพัฒนาวิจัยเพื่อกำจัดพยาธิในเนื้อปลาทับทิมดิบให้ปลอดพยาธิใบไม้ พยาธิชนิดอื่น ๆ ตลอดจนถึงการนำปลาทับทิมดิบปลอดพยาธิที่สามารถรับประทานได้ส่งออกสู่ตลาด ต่อไป