การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรยุทธ์ ต่อมยิ้ม, ภาณุพงศ์ จันทรถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, อุษณีย์ น้อยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีอุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนเกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือปัญหาความไม่พร้อมของร่างกาย เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ ความอ่อนเพลียเป็นต้น รวมถึงคณผู้จัดทำมีความสนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์

คณะผู้จัดทำจึงได้เริ่มต้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจสอบอาการง่วง จากการตรวจวัดอัตราส่วนพื้นของดวงตาต่อพื้นที่ของใบหน้าโดยซอฟต์แวร์จะมีข้อมูลนำเข้า (input) เป็นภาพจากกล้องดิจิทัล เมื่อซอฟต์แวร์ได้รับภาพจากกล้องแล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพโดยการตรวจจับใบหน้าของบุคคล และ ทำการเก็บข้อมูลขนาดของใบหน้าไว้ (Histogram of Oriented Gradients (HOG)) จากนั้นซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ เฉพาะบริเวณดวงตา (Region of interest (ROI) processing) และทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ของดวงตากับใบหน้า (Eye Aspect Ratio : EAR)

จากการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ พบว่าประสิทธิภาพความแม่นยำในการตรวจวัดขนาดพื้นที่ของขอบตา เพื่อตรวจจับอาการง่วงนอน (ในสถานการณ์จำลองผู้ขับขี่รถยนต์) ขณะหันหน้าตรงมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ในขณะเงยหน้าขึ้นร้อยละ 53.1 และขณะหันหน้าเอียงไปทางด้านข้างร้อยละ 69.3