จีโอพอลิเมอร์จากโพลิสไตรีนเพื่อทดแทนวัสดุก่อสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีวรา สมศรี, จิตรา จรัลพรรัตนกุล, ภัทรดา สุวรรณทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ ซาไข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างวัตถุดิบที่มีซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็นองค์ประกอบกับสารละลายด่างที่มีความเข้มข้นสูงทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติคล้ายปูนซีเมนต์ เศษวัสดุทางการเกษตรและคาร์บอนแบล็ค เป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรและของเสียที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งเถ้าแกลบนั้นมีปริมาณซิลิกาและอะลูมินาเป็นองค์ประกอบและเป็นวัสดุดิบชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับการนำมาสังเคราะห์เป็นวัสดุจีโอพอลิเมอร์ และการบ่มที่อุณหภูมิห้องมีผลต่อความหนาแน่นและความแข็งแรงต่อชิ้นงาน จากการศึกษาพบว่าซิลิกาและอะลูมินาของเถ้าแกลบให้ความแข็งแรง ที่การบ่มอุณหภูมิห้อง จากนั้นนำเยื่อกระดาษมาผสมเพื่อลดน้ำหนักของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งการศึกษาหาสัดส่วนนระหว่างเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คาร์บอนแบล็คและเยื่อกระดาษที่เหมาะสม รวมถึงสภาวะและตัวแปรต่างๆที่จะส่งผลต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ และทำการควบคุมให้เหมาะสมก็จะมีโอกาศและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ที่มีราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม