การศึกษาและพัฒนาไฮโดรเจลเคลือบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Lasiodiplodia spp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา วรรณวรรค, ศิริอร ผิวขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวดี สารพันธ์, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาและพัฒนาไฮโดรเจลเคลือบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Lasiodiplodia spp. โดยมันสำปะหลังเป็นพืชที่ส่งออกมากที่สุด ซึ่งเกษตรกรจะนำหัวมันสำประหลังไปค้าขายและท่อนพันธุ์จะเก็บไว้เพาะปลูกในครั้งถัดไป แต่ปัญหาที่พบในการปลูกมันสำปะหลังคือโรครากเน่าและโคนเน่าซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื่อรา Lasiodiplodia spp. ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ใบมันสำปะหลังไม่สามารถนำไปค้าขายได้ เกษตรกรจึงไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ โดยใบมันสำปะหลังมีเเทนนินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเกษตรยุคใหม่คณะผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้สารเคลือบชนิดที่เป็นไฮโดรเจล เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซัพน้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาไฮโดรเจลเคลือบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Lasiodiplodia spp. โดยเเบ่งกระบวนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้เเก่ 1) การเตรียมและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลัง ซึ่งเตรียมสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังเเห้งที่มีเอทานอล 95 % เป็นตัวทำละลาย ปรับปริมาตรให้มีความเข้มข้นร้อยละ 20, 40, 60, 80 เเละ 100 2) การเตรียมเเละทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรเจลที่มี่สวนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลัง เตรียมไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังโดยใช้สารละลาย PVA 3)การทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรเจล ที่นำมาเพาะลงบนเเปลงปลูก ซึ่งนวัฒกรรมในครั้งนี้ช่วยลดการใช้สารเคมี เพิ่มอัตราการอยู่รอดของการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง และเป็นการนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วยคำสำคัญ : สำปะหลัง (Cassava); ไฮโดรเจล(Hydrogel); เชื้อรา Lasiodiplodia spp. (Fungus Lasiodiplodia spp.)