การศึกษาประสิทธิภาพการทำคุกกี้ที่มีส่วนผสมของกระบองเพชร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติรัตน์ เอ้งฉ้วน, ชลากร หุ่นศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชรี รักษาศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่จะนำกระบองเพชรมาใส่ในคุกกี้เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพปริมาณแคลอรี่จากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพ