การพัฒนาแผ่นฟิล์มจากเพคตินที่ได้จากหญ้าคาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้ สำหรับเพาะเห็ดยานางิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา ชูศรีโฉม, ปาณิสรา ตติไตรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะพัฒนาแผ่นฟิล์มจากเพคตินที่ได้จากหญ้าคาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้ สำหรับเพาะเห็ดยานางิ โดยจะศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเพคตินจากหญ้าคา และปริมาณความเข้มข้นของกลีเซอรอลที่มีผลต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม และนำไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆที่เหมาะสม ตลอดจนการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเห็ดยานางิของเกษตรกรให้ได้ผลิตที่สูงขึ้น และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถุงเพาะเชื้อเห็ดที่ทำจากพลาสติก อีกทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มทางเลือกของผู้ประกอบในการจำหน่ายถุงเพาะเชื้อเห็ดและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้หญ้าคาได้อีกด้วย