การพัฒนาแผ่นดับกลิ่นและความชื้นจากกากกาแฟเมลทอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาภา ฮังโยธา, อภิชญา ขันตะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำกากกาแฟเมลทอลที่มีสรรพคุณในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และการยับยั้งเชื้อรามาพัฒนาในรูปแบบของเจลหรือแผ่นเพื่อการใช้งานที่สะดวกและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้