ฟูกลอยน้ำบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ เทพแก้ว, อัคเดช แสงให้สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชบาไพร สืบสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันชุมชนหลายแห่งเผชิญปัญหาจากแหล่งน้ำเน่าเสียอันเนื่องมาจากการทิ้งขยะของเสียลงตามแหล่งน้ำหรือแม้กระทั้งความผันผวนจากธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้นน้ำลง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและออกแบบนวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดธรรมชาติช่วยแก้ไขธรรมชาติด้วยกันเอง โดยได้นำเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย ที่เรียกว่า Infrastructure Quality Floating Ecosystems หรือระบบนิเวศลอยน้ำ ซึ่งเป็นเทคนิคจากต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา(Biomatrix Water Floating Islands) และ ประเทศจีน (Floating Ecosystem Canal Restoration) เป็นต้น และได้ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เรื่องการบำบัดน้ำเสีย ณ แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี และได้ทำการพัฒนาใช้พืชทั่วไป 3 ชนิด คือ ธูปฤาษี กกกลม(จันทบูรณ์) และหญ้าแฝกอินเดีย มาบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผลปรากฏที่ได้น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Eco Floating for Wastewater Treatment หรือ ฝูกลอยน้ำบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาแก้ไขปัญหาข้างต้น