กระดาษจากกาบกล้วยโดยปราศจากสารเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิกรณ์ สอนลาด, ณัฐภัทร สมมุ่ง, ศักดิ์พล วงษ์ลิขิตเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงาน เรื่อง กระดาษจากเยื่อกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต กระดาษจากเยื่อกล้วยโดยปราศจากสารเคมี พบว่า การนำเยื่อกล้วยไปแช่ในด่างจากธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาในการแช่ 7 วัน ทำให้เยื่อกล้วยมีความนิ่มขึ้นและการต้มเยื่อกล้วยเพื่อที่จะกำจัดลิกนินที่อยู่ในเยื่อกล้วยควรต้มในเบสจากกาบมะพร้าว ใช้ระยะเวลาในการต้มเยื่อ 3 วัน เพื่อที่จะได้เยื่อที่เปื่อยมากพอที่จะได้ง่ายต่อการปั่นและนำแผ่นกระดาษจากเยื่อกล้วยไปประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ และทดสอบการนำไปใช้ประโยชน์

qq