การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของพลังงานแม่เหล็กในรูปแบบการจัดเรียงแม่เหล็กถาวรที่แตกต่างกันทั้งในการเคลื่อนที่เชิงมุมและการเคลื่อนที่แนวตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวี พ่อค้าทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กได้ถูกมนุษย์นำมาใช้งานเป็นตัวช่วยในกระบวนการแปลงพลังงานขั้นต้นเป็นอยู่ในรูปแบบพลังงานอื่น ๆ เช่นพลังงานกล โดยมีแนวโน้มการใช้พลังงานร่วมระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กในเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ เทคโนโลยีการจัดเรียงแม่เหล็กแบบ Halbach ซึ่งเป็นการจัดเรียงแถวแบบพิเศษของชุดแม่เหล็กถาวร โดยจะมีการเสริมสนามแม่เหล็กในด้านหนึ่งของแถว ในขณะเดียวกันจะมีการลดสนามแม่เหล็กลงไปจนแทบไม่มีในอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของพลังงานแม่เหล็กในรูปแบบการจัดเรียงแม่เหล็กถาวรที่แตกต่างกัน ทั้งในการเคลื่อนที่เชิงมุมและการเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงแม่เหล็กถาวรในรูปแบบปกติและแบบ Halbach ในแนวต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนชุดแม่เหล็กที่ต่างกันทั้งในมอเตอร์ของการเคลื่อนที่เชิงมุมและในการยิงแท่งแม่เหล็กผ่านแนวแม่เหล็กของการเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยเปรียบเทียบความเร็วของแต่ละรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้อันสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป