บรรจุภัณฑ์เลียนแบบกระสุนพระอินทร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ สัมพันธ์, จิรนันท์ พูลสวัสดิ์, ชุตินันท์ ศรีเพชรพูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน การแข่งขันทางการตลาดมีสูงมากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น ควรแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพื้นที่ แข็งแรง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการออกแบบลักษณะของบรรจุภัณฑ์เลียนแบบการม้วนตัวของกระสุนพระอินทร์

จากการสังเกตพบว่าโครงสร้างเปลือกของกระสุนพระอินทร์ เป็นกลุ่มสัตว์ขาข้อที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว กระสุนพระอินทร์พันธุ์สีน้ำตาลที่ศึกษามีจำนวนปล้องจำนวน 12 ปล้องตั้งแต่เล็กจนโต ลักษณะชิ้นเปลือกแต่ละชิ้นมีขนาดกว้างและยาวไม่เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างของขนาดแต่ละชิ้นจะมีไม่มากนัก เมื่อม้วนตัวแล้ว กระสุนพระอินทร์สามารถเก็บส่วนต่างๆของลำตัวได้อย่างมิดชิด และปิดอย่างสนิท ไม่มีส่วนใดเกินออกมา

จากการสังเกตนี้ จึงได้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นหกส่วน เมื่อคลี่ออกจะได้รูปทรงปริซึมสามเหลี่ยม 6 รูป ซึ่งใช้พื้นที่น้อยและสะดวกในการพกพา ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ของไทยอย่างดอกพิกุล และช่องบรรจุสินค้ามีขนาดกว้าง 4.5 cm ยาว 9.5 cm สูง 4 cm จำนวน 6 ช่อง โดยใช้โปรแกรม balsamiq mockup เป็นตัวช่วยในการออกแบบโมเดลของบรรจุภัณฑ์ และผู้จัดทำได้เลือกใช้เสื่อสานหวาย ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างบรรจุภัณฑ์ เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน รักษาง่ายและมีความเป็นเอกลักษณ์