การคำนวณหาความเร่งของลิฟท์จากกฎข้อที่2 ของนิวตัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร, ชินทัต จินดาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน ชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานโปรแกรมคำนวณหาความเร่งของลิฟท์จากกฎข้อที่2 ของนิวตัน โดยใช้สูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณความเร่งโดยใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม และอำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณ จากการทดลองใช้จริงทำให้ทราบว่าการใช้โปรแกรมคำนวณหาความเร่งของลิฟท์ โดยใช้ภาษา Python สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริงและยังช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณ