กระดาษจากกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา เทพเสนา, ทักษ์ดนัย พระงาม, สุพิชญาพร บุตรดีขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพความเหนียวของเนื้อเยื่อกระดาษกล้วย มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการผลิตกระดาษจากกาบกล้วย 2) เพื่อศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของกระดาษที่ผลิตจากเนื้อเยื่อของกล้วยด้วยแป้งอเนกประสงค์สำหรับประกอบอาหารต่อความเหนียวและสวยงาม 3) ศึกษาการย้อมสีกระดาษจากกาบกล้วยด้วยสีที่ได้จากพืชสมุนไพรธรรมชาติและสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี

โดยมีวิธีการศึกษาคือ การทำให้เยื่อจากกาบกล้วยมีความเปื่อยยุ่ยด้วยการต้มกาบกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีความเข้มข้น 25% โดยน้ำหนัก การฟอกเยื่อให้ขาวด้วยการแช่เยื่อในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งมีความเข้มข้น 25% โดยน้ำหนักเช่นกัน จะศึกษาความเหนียวและความสวยงามของเยื่อกระดาษด้วยการเติมแป้งอเนกประสงค์สำหรับประกอบอาหารและไม่เติมแป้งอเนกประสงค์สำหรับประกอบอาหาร และศึกษาการย้อมเยื่อกล้วยซึ่งมี 2 แบบด้วยกันที่ถูกกำหนดมาคือ แบบที่ไม่ให้สารช่วยย้อมเป็นตัวทำการช่วยย้อมกับการใช้สารช่วยย้อมเป็นตัวทำการช่วยย้อม สำหรับสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจะใช้จุนสีเป็นตัวทำหน้าที่เป็นสารช่วยย้อม ส่วนของสีที่ได้จากพืชสมุนไพรธรรมชาติจะใช้เกลือทำหน้าที่เป็นสารช่วยย้อมเพื่อให้ตัวเนื้อสีติดทนนานกับเนื้อเยื่อกระดาษมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า กระดาษจากเยื่อกาบกล้วยที่ผสมแป้งอเนกประสงค์สำหรับประกอบอาหารจะมีความเหนียวของกระดาษและความหนาแน่นของเนื้อกระดาษที่ค่อนข้างแข็งแรง เนื้อมีความเนียนเรียบอย่างสม่ำเสมอ และมีความสามารถทนทานต่อการฉีกขาดได้ยากกว่าในรูปแบบที่ไม่ผสมแป้งแป้งอเนกประสงค์สำหรับประกอบอาหาร เนื้อเยื่อกระดาษขนาด 60 กรัม เนื้อกระดาษจะมีความหนาไม่มาก และสามารถพับงอได้ง่ายกว่าเนื้อเยื่อกระดาษขนาด 80 กรัม การย้อมสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีพบว่าการเติมจุนสีในสี เนื้อกระดาษที่ได้จะมีความเข้มของสีและความติดทนของสีมากกว่าแบบที่ไม่เติมจุนสีเป็นตัวทำหน้าที่เป็นตัวช่วยย้อม ส่วนการย้อมสีได้จากพืชสมุนไพรธรรมชาติพบว่า การเติมเกลือเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวช่วยย้อมเพื่อให้สีติดทนนานขึ้นในสีได้จากพืชสมุนไพรธรรมชาติ สีจะติดทนกับเนื้อกระดาษได้มีประสิทธิภาพกว่าและเนื้อสีของกระดาษจะมีความเข้มกว่าการไม่เติมเกลือเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยย้อม