การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาณี พริกบุญจันทร์, ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, รวิสรา ซื่อตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน อุปกรณ์ทำหน้าที่ใช้ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ประกอบไปด้วยอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลต์ ในงานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพรวมไปถึงวิธีการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะนำมันสำปะหลังมาประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยในส่วนของเปลือกมันสำปะหลังซึ่งเป็นขยะทางชีวภาพนำมาสังเคราะห์เป็นถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักและคาร์บอนด็อททำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอิเล็กโทรด ส่วนของเนื้อมันสำปะหลังทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ สุดท้ายตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า เพื่อให้ได้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน