แผ่นฉนวนกั้นเสียงจากชานอ้อยและแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสกร ขลิบบุรินทร์, เทอดภูมิ สุวรรณไขศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขนาดลักษณะของแกลบและชานอ้อยที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นฉนวนกั้นเสียง 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการกั้นเสียงของแกลบและชานอ้อย 3) เพื่อหาอัตราส่วนของแกลบและชานอ้อยที่มีความสามารถในการกั้นเสียงที่มากที่สุด 4) เพื่อศึกษาความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่มีผลต่อความสามารถในการกั้นเสียง 5) เพื่อเปรียบเทียบราคาของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากชานอ้อยและแกลบกับฉนวนกั้นเสียงที่ขายตามท้องตลาด โดยได้ทำการศึกษาดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาค่าความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากแกลบและชานอ้อย ซึ่งมี 4 การทดลองได้แก่ 1.1) การศึกษาค่าความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่ทำจากชานอ้อยและแกลบชนิดผง และไม่เป็นผงในอัตราส่วน 1:1 1.2) การศึกษาค่าความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากแกลบและชานอ้อยในอัตราส่วน 1:1, 2:1 และ 1:2 1.3) การศึกษาค่าความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากแกลบและชานอ้อยในอัตราส่วน 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 และ 100:00 1.4) การศึกษาความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากแกลบและชานอ้อยในอัตราส่วนที่มีความสามารถในการกั้นเสียงมากที่สุดเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวนกั้นเสียงในท้องตลาด ตอนที่ 2 การศึกษาค่าความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากแกลบและชานอ้อยในอัตราส่วนที่มีความสามารถในการกั้นเสียงมากที่สุดและแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่ใช้ในตลาด ตอนที่ 3 การคำนวณราคาของแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่ทำจากฉานอ้อยและแกลบ กับแผ่นฉนวนกั้นเสียงในท้องตลาด

จากการศึกษาความสามารถในการกั้นเสียงจากแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่ทำจากชานอ้อยและแกลบแบบผงกับไม่เป็นผง พบว่า ค่าความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นฉนวนกั้นเสียงแบบผง ให้ค่าที่มากกว่าชนิดที่ไม่เป็นผง ทุกช่วงความถี่ที่ใช้ในการทดลอง ในเรื่องอัตราส่วนของแผ่นฉนวนกั้นเสียงในอัตราส่วนแกลบและชานอ้อย 2:1 และ 1:2 พบว่า อัตราส่วนแกลบ:ชานอ้อยที่ 2:1 ให้ค่าความสามารถในการกั้นเสียงที่มากกว่าอัตราส่วน 1:2 ทุกช่วงความถี่ที่ใช้ในการทดลอง และศึกษาอัตราส่วนแกลบต่อชานอ้อยในอัตราส่วนต่างๆ พบว่า ที่อัตราส่วน 100:00 ให้ค่าความสามารถในการกั้นเสียงที่มากกว่าทุกอัตราส่วนในช่วงความถี่ 1000hz,2000hz,3000hz,5000hz แต่ที่ความถี่ 4000hz อัตราส่วน 90:10 กั้นเสียงได้มากกว่า และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวนกั้นเสียงในท้องตลาด ได้แก่ SCG และ Worldtech พบว่าแผ่นฉนวนกั้นเสียงของ SCG มีความสามารถในการกั้นเสียงที่มากสุดในทุกช่วงความถี่ โดยมีแผ่นฉนวนกั้นเสียงจากชานอ้อยและแกลบที่อัตราส่วน 100:00, แผ่นฉนวนกั้นเสียงของ Worldtech และ อัตราส่วน 90:10 มีความสามารถในการกั้นเสียงรองลงมาตามลำดับ โดยที่แผ่นฉนวนกั้นเสียงจากชานอ้อยและแกลบนั้นมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 10 - 15 บาทที่ขนาด กxยxส 12.5X12.5x1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งถูกกว่าแผ่นฉนวนกั้นเสียงที่ขายตามท้องตลาดเป็นอย่างมาก