การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ดเพื่อชักนำเส้นใยเห็ดเสม็ดสู่การเกิดดอกเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกเกศ ช่วยรักษา, ศศิธร เนตรประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ดเพื่อชักนำเส้นใยเห็ดเสม็ดสู่การเกิดดอกเห็ด เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกับการเกิดของเห็ดเสม็ด และการการชักนำเส้นใยเห็ดเสม็ดให้เกิดดอก แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมขัง ที่ส่งผลให้ไม่มีการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ด ทำให้ทางคณะผู้จัดทำจึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการศึกษาปัจจัยและการทดลอง เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินงานและการนำไปต่อยอดของชาวบ้านในพื้นที่ โดยทำการหาปัจจัยจากพื้นที่ตัวอย่าง และการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองให้แก่ตัวอย่างดิน โดยใช้ข้อมูลปัจจัยจากที่สำรวจเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจัยของงานวิจัยที่เคยมีอยู่ก่อน พบว่าจากการสำรวจค่าบริเวณพื้นที่ตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม ความชื้นในอากาศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 68.6% อุณหภูมิในอากาศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.8 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเฉลี่ย 6.87 pH และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุระหว่าง 1.60%-3.49% ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองให้แก่ตัวอย่างดิน โดยใช้ข้อมูลปัจจัยจากที่สำรวจเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจัยของงานวิจัยที่ทำการศึกษามา

จากการทดลองสร้างสภาพแวดล้อมจากปัจจัยความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในอากาศ ค่าความเป็นกรด-ด่างและปริมาณอินทรีย์วัตถุ พบว่ายังไม่สามารถชักนำให้เกิดดอกเห็ดเสม็ดได้