การศึกษาอิทธิพลสัดส่วนและช่วงระยะเวลาของแสงที่ส่งผลต่อการเจริญ Filopaludina martensi

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรภัทร เพียรวรรณวณิช, กมลชนก ดีบุกคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น ถิ่นที่อาศัย ฤดูกาล รวมไปถึงอธิพลของแสงส่งผลต่อการเจริญเติบโต รวมไปถึงความเข้ม และปริมาณของแสงที่ได้รับ ทั้งนี้แสงจากธรรมชาติเป็นตัวควบคุมหลักในระบบนิเวศ ส่งผลต่อรอบกลางวันต่อกลางคืน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้ โดยตรงในธรรมชาติ แต่มีอิทธิพลอย่างมากในกระบวนการทางสรีวิทยาในสัตว์จำพวกหอย เช่น ในระบบสืบพันธุ์ และ ระบบประสาท เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิต (Ahmed and faculty, 2564)

การเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนโดยมีอิทธิพลพลจากแสงธรรมชาติ เป็นส่วนสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มหอย ซึ่งหอยทะเลเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกกว่าสัตว์น้ําทะเลประเภทอื่น ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย และเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

(กรมประมง, 2556) โดยหอยเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยลาย หอยหวาน และ หอยขม เป็นต้น ซึ่งหอยขมถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความน่าสนใจ และกำลังได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการเลี้ยงที่หลากหลาย (ปิยะพัชร์, 2557) (แทรกงาน พฤติกรรม ปริมาณ)จากงานวิจัย Ahmed Hussein และคณะ (2564). ได้ทำการศึกษาพฤติกรรที่มีผลจากอุณหภูมิ ปริมาณแสง และ มลภาวะทางแสงที่เกิดขึ้น งานวิจัยได้กล่าวว่าปริมาณแสงเป็นบ่งชี้คร่าวๆถึงการขยายพันธุ์ของหอย ซึ่งเกิดมาจากการกระตุ้น ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรของแสง และความมืด ทำให้หอยเกิดพฤติกรรม และความเครียด โดยการเจริญเติบโต ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางแสงเป็นอย่างมาก พวกเข้าแสดงให้เห็นว่า ปริมาณแสงมาก จะลดอัตราการเจริญเติบโตของหอยขม ทั้งนี้การเพาะหอยขมด้วยปริมาณแสงที่เหมาะสม จะทำให้ขนาดและน้ำหนักของหอยเพิ่มขึ้นได้

คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาอิทธิพลของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยขม โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมปริมาณแสงที่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการเพาะเลี้ยงหอยขม เพื่อศึกษาปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนและการเจริญเติบโตโดยวัดจากขนาดและน้ำหนักของหอย และสามารถนำไปพัฒนาการเลี้ยงหอยขมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น