การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกต้นไมยราบยักษ์สำหรับการปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษพร นามวงศ์, กษณะพจน์ ทศรฐ, สิรวิชญ์ ปาเอื้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) เป็นวัชพืชประเภทรุกรานที่เข้ามาทำลายพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากสามารถเติบโต แพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มีความทนทานต่อสภาพน้ำท่วมและแห้งแล้งได้ดี

นอกจากนี้เปลือกของต้นไมยราบยักษ์มีปริมาณเซลลูโลสสูง จึงสามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นคาร์บอกซี-เมทิลจากเซลลูโลสหรือ CMC สำหรับใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดที่ช่วยในการยึดเกาะและเป็นสารคงสภาพสำหรับการปลูกพืชได้ ซึ่งในการทำโครงงานครั้งนี้ได้นำเซลลูโลสจากเปลือกของต้นไมยราบยักษ์มาผลิตฟิล์ม CMC สำหรับเคลือบเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 6 สำหรับการเพาะปลูก พบว่า ผงเซลลูโลสที่สกัดได้ มีค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ (% yield) ที่เหมาะสมต่อการนำไปสังเคราะห์เป็นแผ่นฟิล์ม CMC ซึ่งหลังการสกัดจะได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์สูงตามปริมาณของเซลลูโลส และเมื่อนำแผ่นฟิล์ม CMC มาศึกษาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ พบว่า แผ่นฟิล์ม CMC ที่ผสมกลีเซอรอล เข้มข้น 1.5 มิลลิลิตร มีสมบัติเหมาะสมมากที่สุด ทั้งในด้าน

ความหนา อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ และการดูดซึมน้ำ จากการศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มคาร์บอกซี-เมทิลเซลลูโลสต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 6 พบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยฟิล์ม CMC ผสม

กลีเซอรอล 1.5 มิลลิลิตร ร่วมกับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในสารสกัดจากปลายรากผักตบชวา จะช่วยเพิ่มร้อยละของการงอกและความยาวรากสูงกว่าการทดลองชุดอื่น ๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้ฟิล์ม CMC จากเปลือกต้นไมยราบยักษ์ ที่ผสมกลีเซอรอล ร่วมกับการแช่เมล็ดพันธุ์พืชในสารสกัดจากปลายราก จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีการดูดซึมน้ำ ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่าง ๆ ได้ดี จึงสามารถช่วยส่งเสริมการงอกและ

การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืชได้ดีที่สุด