ถอดรหัสความคิดพิชิตวันในหนึ่งสัปดาห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณรัศมี เสนาคำ, วริษา บัวชุม, พัชรินทร์ หนันลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า, ฐิติมา ทะเริงรัมยื

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับวันคล้ายวันเกิดของมนุษย์เราเหตุในแต่ละปีถึงไม่ตรงกัน เช่น เราเกิดวันที่ 16 มกราคม 2545 ตรงกับวันพุธ แต่วันที่ 16 มกราคม 2546 ตรงกับวันพฤหัสบดี ซึ่งเมื่อได้ศึกษาค้นคว้าก็พบว่าเกิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 365.25224 วัน หรือ 365 กับอีก ¼ วัน ซึ่งปีปกติที่มี 365 วันก็จะทำให้เวลาขาดไป ¼ วัน ดังนั้นจึงต้องทดไว้ เมื่อทดครบ 4 ปีก็จะได้เท่ากับ 1 วันพอดี จึงทำให้ต้องเพิ่ม 1 ปีมี 366 วันในทุก ๆ 4 ปี นี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้วันคล้ายวันเกิดของมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสงสัยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น คณะผู้จัดทำเกิดข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเราต้องการทราบว่า วันที่ 13 เมษยายน 2989 ตรงกับวันอะไรในหนึ่งสัปดาห์ นอกจากการเปิดดูปฏิทินแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะทราบว่าวันที่ดังกล่าวตรงกับวันอะไรในหนึ่งสัปดาห์ จากการจัดทำโครงงานในครั้งนี้พบว่า 1. ในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้อาศัยความรู้ทางด้านทฤษฎีจำนวน เกี่ยวกับเรื่องการหาเหลือเศษ (mod) มาช่วยหาคำตอบของปัญหา ซึ่งในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้นอกจากวิธีการคำนวณหาวันในหนึ่งสัปดาห์โดยอาศัยความรู้เรื่องทฤษฎีจำนวนแล้ว เราอาจจะยังสามารถแก้ปัญหานี้โดยอาศัยความรู้ในเรื่องอนุกรมซึ่งคณะผู้จัดทำจะได้ทำการศึกษาต่อยอดต่อไปในอนาคต

  1. ในการสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหาวันในหนึ่งสัปดาห์เราสามารถสร้างได้โดยอาศัยฟังก์ชัน MOD, ฟังก์ชัน IF และฟังก์ชัน QUOTIENT ในโปรแกรม Microsoft excel เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคตทางคณะผู้จัดทำก็จะพัฒนาต่อยอดสร้างเป็น Application เพื่อใช้คำนวณหาวันในหนึ่งสัปดาห์