การปรับปรุงทรัพยากรดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายเพื่อนำมาปลูกถั่วลิสงด้วยไคโตซาน(chitosan)เเละโพเเทสเซียมไฮดรอกไซด์(potassium hydroxide)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา ปิยจิรกาล, ธัชชลัยย์ ศุภศิลป์กนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา รัตนกันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการปรับปรุงดินที่ค่านข้างเป็นทรายที่ขาดพวกธาตุเเคลเซียมเเละมีสภาพเป็นกรดด้วยไคโตซานจากกระดองปูเเละโพรเเทสเซียมไฮดรอกไซด์จากน้ำขี้เถ้า