การคัดแยกทุเรียนเพื่อการส่งออกด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ( machine learning )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัญชนา จรสไพศาล, ณัฐธยาน์ สุริยากรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาทุเรียนอ่อนที่ไม่สามารถส่งออกหรือขายภายในประเทศได้ ข้อมูลที่นำมาใช้ได้แก่ เอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่มาของปัญหาการส่งออกทุเรียนประโยชน์ของการส่งออกทุเรียน สภาพปัญหาของการคัดแยกทุเรียน และบอร์ด Jetson nano เพื่อออกแบบเครื่องคัดแยกทุเรียนเพื่อการส่งออกด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ( machine learning ) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

​วิธีการดำเนินงาน การคัดแยกทุเรียนเพื่อการส่งออกด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ( machine learning ) จะมีการออกแบบทั้งภายนอกและภายในของเครื่องคัดแยกทุเรียน โดยภายในจะมีการใช้บอร์ด Jetson nano เป็นส่วนประกอบหลัก หลักการทำงานของเครื่องคัดแยกทุเรียน คือ ทางคณะผู้จัดทำจะนำทุเรียนที่มีระดับความสุกที่แตกต่างกันมาเคาะและบันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการทดลอง โดยจะนำทุเรียนเข้าไปใส่ในเครื่องคัดแยกทุเรียน และเมื่อเคาะผลทุเรียน ไมโครโฟนจะทำหน้าที่รับเสียงและเก็บข้อมูลไว้ที่ Kidbright AI ในรูปแบบของกราฟ

​วิธีการตรวจสอบเครื่องคัดแยกทุเรียนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการนำทุเรียนที่มีระดับความสุกที่แตกต่างกันมาเคาะ และเครื่องคัดแยกทุเรียนจะเทียบเสียงที่ได้กับเสียงที่ได้บันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลว่ามีลักษณะของกราฟที่ตรงกันหรือไม่ จากนั้นหน้าจอแสดงผลจะแสดงผลระดับความสุกของทุเรียนว่าเป็นผลอ่อนหรือผลแก่ พร้อมทั้งแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำว่าแม่นยำมากน้อยเพียงใด