ปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิดา สังข์ต้อง, บายน ไชยราช, นิชาภา อินทนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะพืช การใช้ปุ๋ยเคมีใน ปริมาณมากแทนธาตุอาหารที่เป็นอินทรียวัตถุและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงแทน สมุนไพร เพื่อการกำจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ กลุ่มของพวกเราจึงมีแนวความคิดที่จะนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเช่น เศษผัก กากน้ำตาล และนำเอาจุรินทรีย์ EM มาช่วยในการเร่ง ปฏิกิริยาการย่อยสลาย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เหลือใช้ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุน