ฟิล์มเก็บประจุไฟฟ้าจากคาร์บอนนาโนทิวบ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิภา นาคทั่ง, นวรัตน์ กลั่นขำ, ลดา อินทภูติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพร กิติยายาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยสามารถทำงานโดยไม่ใช้ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาเพื่อนำตัวเก็บประจุยิ่งยวดมาใช้ทดแทนแบตเตอรี่ที่ย่อยสลายได้ยาก และสารอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรี่นั้นอันตรายกับผู้ใช้หากแตะสัมผัสโดยตรง คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะผลิตฟิล์มเก็บประจุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดโดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เพื่อสร้างส่วนสำหรับตัวนำไฟฟ้า และอะคริลิคใช้แทนส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อหาอัตราส่วนและรูปร่างลักษณะที่ทำให้ฟิล์มมีประสิทธิภาพในการกักเก็บประจุและนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด