ลำดับพระธาตุไชยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกรณ์ ช่วยยศ, จรัสรัตน์ เพชรทอง, นันทิชา มิตรใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสวี อุตรภาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาอัตราส่วนของพระบรมธาตุไชยา พบว่ามีหลายส่วนที่เป็น "อัตราส่วนทองคำ" แต่อัตราส่วนระหว่างยอดเจดีย์ที่ได้รับการบรูณะใหม่ ในรัชกาลที่ 5 มีอัตราส่วน 1:1.735 เราตึงนำอัตราส่วนที่ได้ มาสร้างเป็นลำดับ ให้ชื่อว่าลำดับพระธาตุไชยา พิสูจน์หาพจน์ของลำดับ และสมบัติต่างๆของลำดับดังกล่าว