การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้าสนิมเหล็กและดินภูเขาไฟซึ่งช่วยในการ ติดทนสีของเส้นไหมจากใบเทียนกิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา หม่อมกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางของเคมีของดินถูเขาไฟและนำ้สนิมเหล็กที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในการติดทนสีเส้นไหมจากใบเทียนกิ่งเนื่องจากปัจจุบันนี้มีกระแสนิยมการใช้วิ่งของจากธรรมชาติมากขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อม ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำโครงงานนี้ขึ้นมา