การไทเทรตกรด–เบสบนอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษ (ไมโครแพด)โดยใช้อินดิเคเตอร์จากกระเจี๊ยบแดงและดอกอัญชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญณภัทร หนูจรเพชร์, ชโนทัย ศรีนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้มีการสร้างอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษ (ไมโครแพด) ด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วยไขเพื่อสร้างช่องรองรับการเกิดปฏิกิริยา และใช้ไมโครแพดในการไทไทรตกรด-เบสโดยมีอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเป็นแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบแดงและดอกอัญชัญ โดยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถระบุจุดยุติของการไทเทรตด้วยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยการตรวจวัดปริมาณของกรดในตัวอย่างจริง ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ และน้ำยาล้างจาน อุปกรณ์การไทเทรตกรด-เบสที่สร้างขึ้นมานี้มีจุดเด่นเมื่อเทียบกับวิธีการไทเทรตแบบมาตรฐาน ได้แก่ ต้นทุนต่ำ ใช้สารเคมีน้อย ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และสอดคล้องตามหลักการ "เคมีสีเขียว" อีกทั้งยังให้ประสิทธิภาพและผลการทดลองเทียบเท่ากับการไทเทรตกรด-เบสแบบดั้งเดิม นอกจากนี้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นอุปกรณ์ทางเลือกเพื่อใช้เป็นชุดทดลองในวิชาเคมีในการจัดการเรียนรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจในการไทไทรต