ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอความสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพล คำหาญสุนทร, ดิลก อุณารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยนับว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน กล้วยเป็นผลไม้ที่ให้ทั้งคุณค่าและสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน และเป็นผลไม้ส่งออกแต่เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่เมื่อตัดมานานๆแล้วจะสุกเร็ว จึงทำให้สีของกล้วยดำและคล้ำ ซึ่งไม่น่ารับประทานและคนส่วนใหญ่ ก็มักจะไม่ซื้อกล้วยที่ดำคล้ำ ทำให้กล้วยที่เกษตรปลูกมีจำนวนมากล้นตลาด จนกระทั่งต้องตกเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็อยู่ในกองขยะ คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญของจุดนี้จึงได้คิดว่า จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เก็บรักษากล้วยไว้ได้นาน และทำอย่างไรจึงจะชะลอการสุกของกล้วย คณะผู้จัดจึงนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่มาเป็นตัวแปรในการทดลองและลองสืบค้นต่อไป จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงงานในครั้งนี้