แผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัว ที่สามารถดูดซึมสารคัดหลั่ง ไม่ติดแผล และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญาพร นามใหม่, ชญาภา พยอมหอม, พิชญ์สินี ไตรทิพธำรงโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์, วรรษมน ตังอ่วม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัวที่สามารถดูดซึมสารคัดหลั่ง ไม่ติดแผล และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัว มีวิธีการพัฒนาจากการเตรียมด้ายจากเส้นใยบัว โดยหักก้านแล้วดึงออกจากกัน นำเส้นใยจากก้านวางรวมกันบนกระดานแล้วคลึงเส้นใยขึ้นไปด้านหน้า ให้เป็นเส้นด้าย จากการศึกษาลักษณะเส้นด้ายใยบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ พบลักษณะเส้นด้ายเป็นเกลียวมัดที่แน่นเป็นเส้นเดียวกัน สัญฐานวิทยาของเส้นด้ายใยบัวด้วยจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงการประกอบขึ้นของเส้นด้ายใยบัวจากการเรียงตัวกันของเส้นใยบัวที่จับตัวเป็นกลุ่ม มีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างเส้นใย และระหว่างกลุ่มของเส้นใย เป็นคุณสมบัติ ในการตอบสนองต่อน้ำได้อย่างรวดเร็ว องค์ประกอบทางเคมีของเส้นด้ายใยบัวจากการศึกษาด้วย FTIR แสดงพีคการดูดกลืนแสงของเซลลูโลส และพบสารลิกนินที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของแผล นอกจากนี้การวิเคราะห์สารสกัดหยาบเส้นใยบัวด้วย Nanodrop spectrophotometer ยังพบสารแอลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัว โดยใช้กี่ทอมือขนาดเล็กเป็นชุดอุปกรณ์การทอแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัวให้มีขนาดเท่ากับมาตรฐานอุตสาหกรรมผ้าโปร่งดูดซึมชนิดเบอร์ 8 โดยแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัวมีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าโปร่งดูดซึม และพบว่าแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัวมีประสิทธิภาพในการดูดซึม สารคัดหลั่ง สามารถรักษาความชุ่มชื้นของแผล ไม่ทำให้เกิดการติดแผล อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตด้ายใยบัวให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงและมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น รวมทั้งการผลิตแผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัวยังคงต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตแผ่นปิดแผลได้อย่างมีคุณภาพ