ชุดคานกระดกเก็บเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา (Achatina fulica)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณล ไชยพงษ์, เตชัส ต้นปาน, กิตติพศ ปรัชญสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญานิน วาสะศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาประดิษฐ์ชุดคานกระดกเก็บเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา เพื่อพัฒนาวิธีการเก็บเมือกหอยทากให้มีประสิทธิภาพจากเดิม ที่เกษตรกรกักเก็บด้วยการใช้แท่งแก้วกระตุ้นเบาๆบริเวณหลังคอหอยทาก ซึ่งเป็นวิธีตามมาตราฐานสากล แต่ได้ปริมาณเมือกที่น้อยและอาจทำให้หอยทากเกิดการบาดเจ็บ โดยการประดิษฐ์ชุดคานกระดกเก็บเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาเพื่อพัฒนาวิธีการเก็บเมือก ประดิษฐ์โดยเริ่มศึกษาจากการเคลื่อนที่ของหอยทากเพื่อเพิ่มระยะทางการเคลื่อนที่ แนวของพื้นที่หอยทากเคลื่อนที่ ลักษณะของพื้นผิวคานกระดก ชนิดอาหารที่ใช้ล่อและเลี้ยงหอยทาก ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น หลังจากนั้นเมื่อประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์แล้วจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บเมือกของชุดอุปกรณ์โดยเปรียบเทียบกับวิธีสากล