การศึกษาประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษผสมด่างทับทิมที่มีผลต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัทร จันทะกรณ์, สุชัญญา พรหมพิลา, ปภาดา พิมพ์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษผสมด่างทับทิมที่มีผลต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า ซึ่งความเข้มข้นต่างกัน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยน้ำว้า โดยใช้เยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ ไปขึ้นรูปกระดาษโดยเติมด่างทับทิมที่ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 % จากขึ้นรูปกระดาษแล้วทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของกระดาษ