ประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะกรูดเพื่อช่วยยืดอายุของ Caenorhabditis elegans และลักษณะทางกายภาพเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียด oxidation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐกร พันพึ่ง, ทิพรัตน์ แสงประเสริฐ, มานะ มะเอลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ นพโลหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะ oxidative stress คือภาวะที่ร่างกายมีสารอนุมูลอิสระมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งโดยปกติร่างกายจะมีการสร้างสารอนุมูลอิสระ เเละ สารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเป็นปกติ โดยภาวะ oxidative stress นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด ภาวะโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ , โรคเบาหวาน หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโรคที่กล่าวมานับว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายและเป็นปัญหาทางสาธารณะสุขที่สําคัญอย่างหนึ่งของโลกเนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคจากภาวะ oxidative stress มีการเพิ่มจํานวนอย่างขึ้นในทุกปี ทางผู้จัดทําจึงสนใจที่จะนําสารสกัดจากมะกรูดที่มีสรรพคุณในการต้านสารอนุมูลอิสระมาทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากใบมะกรูดและผิวมะกรูดในการช่วยลดการเกิดภาวะ oxidative stress โดยสารอนุมูลอิสระที่สําคัญที่ร่างกายสร้างขึ้นซึ่ง ได้แก่ reactive oxygen species (ROS) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการใช้ออกซิเจนในร่างกาย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์เช่น ทําลายไขมัน , โปรตีน รวมถึงสารพันธุกรรมในเซลล์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงสนใจที่จะนําสารสกัดมะกรูดที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระมาทดสอบกับ Caenorhabditis elegans (C. elegans) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้น ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะกรูดและผิวมะกรูดที่มีผลต่อการยืดอายุ C. elegans ตอนที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะกรูดและผิวมะกรูดที่มีผลต่อการแสดงออกลักษณะทางกายภาพของ C. elegans ตอนที่ 3 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะกรูดและผิวมะกรูดเพื่อลดปริมาณสารอนุมูลอิสระใน C. elegans